دانلود مقاله بررسی و تحلیل محتوای کتاب علوم چهارم مقطع ابتدایی با تکنیک ویلیام رومی

مقاله-بررسی-و-تحلیل-محتوای-کتاب-علوم-چهارم-مقطع-ابتدایی-با-تکنیک-ویلیام-رومی
مقاله بررسی و تحلیل محتوای کتاب علوم چهارم مقطع ابتدایی با تکنیک ویلیام رومی

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 16
حجم فایل: 55
قیمت: : 2000 تومان

بخشی از متن:
چکیده:
هدف از تحقیق حاضر، بررسی و تحلیل محتوای کتاب علوم چهارم مقطع ابتدایی با تکنیک ویلیام رومی بوده است. بر اساس اين تحليل، ضریب درگیری دانش آموزان در سه مؤلفهی «متن»، «پرسش»، « تصویر» های کتاب بر اساس چهار فرضیه مورد توجه قرار گرفته شده است. جامعه آماري تحقیق شامل تمام محتواي كتاب علوم تجربي پايه چهارم ابتدايي که برابر با جامعه مورد مطالعه انتخاب گرديده است. روش تحقیق، از نوع تحلیلی بوده و برای بررسی داده ها و اطلاعات از ارزشهای مناسب آمار توصیفی مانند: فراوانی، درصد، رسم نمودار، محاسبه ضریب درگیری در هر فصل برای متن پرسشها و تصاویر، و نیز محاسبه ضریب نسبی در هر فصل برای اجزاء محتوا، و سپس محاسبه ضریب درگیری دانش آموزان با کل متن تصاویر و کل پرسشها استفاده شده است. که نتایج نشان داده: متنها و پرسشهای ارائه شده در کتاب بر خلاف تصاویر فعال است و محتوای کتاب علوم چهارم ابتدایی ارزش پژوهشی و تفکر کمتری دارد و همچنین جملات لفظی آن از جملات درکی بیشتر است.

فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
روش پژوهش
یافته های پژوهش
بحث و نتیجه گیری
منابع

دانلود فایل

,مقاله,بررسی,و,تحلیل,محتوای,کتاب,علوم,چهارم,مقطع,ابتدایی,با,تکنیک,ویلیام,رومی,