دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین مؤلفه های فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش

پایان-نامه-بررسی-رابطه-بین-مؤلفه-های-فرهنگ-سازمانی-و-مدیریت-دانش
پایان نامه بررسی رابطه بین مؤلفه های فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 162
حجم فایل: 771
قیمت: : 30000 تومان

بخشی از متن:

پایان نامه بررسی رابطه بین مؤلفه های فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) شهرستان ایلام

چکيده:
مدیریت دانش که یکی از راه های بهبود بخشیدن به شرایط بقا سازمان است، زمانی به طور موفقیت آمیز در سازمان اجرا می گردد که از قبل زمینه فرهنگ مناسب با این نظام بسترسازی شده باشد. چراکه هدایت نمودن دانش موجود در سازمان یک امر مردمی است و به طورکامل مربوط به منابع انسانی می گردد و تابعی از فرهنگ کارکنان سازمان می باشد. لذا سازمان باید برای اجرای موفقیت آمیز مدیریت دانش، فرهنگ متناسب با آن را ایجاد نموده و بر اساس آن عمل نمایند.
این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین مولفه های فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) شهرستان ایلام انجام گرفته است.
جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه کارکنان مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) در شهر ایلامبه تعداد 278 نفر می باشد تعداد افراد نمونه 162 نفر می باشند که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند، ابزار مورد استفاده در این پژوهش یک پرسشنامه محقق ساخته 30 سوالی جهت سنجش فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش می باشد. روش تحقیق از نوع همبستگی و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات، روش های آماری توصیفی و روش های آماری استنباطی ضریب همبستگی پیرسون و روش تحلیل رگرسیون چندمتغیره می باشد. پاسخ دهندگان وضعیت فرهنگ سازمانی را در مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) متوسط و وضعیت مدیریت دانش را قوی ارزیابی کرده اند و نتایج حاکی از آن است که بین فرهنگ سازمانی و مولفه های آن با مدیریت دانش در مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) در شهرستان ایلام رابطه معناداری وجود ندارد. و همچنین مشخص شده که از بین مولفه های فرهنگ سازمانی در پیش بینی مدیریت دانش فقط مولفه های حمایت مدیریت و تعلق سازمانی قادر به پیش بینی مدیریت دانش هستند و سهم تعلق سازمانی در پیش بینی مدیریت دانش کمی بیشتر از حمایت مدیریت می باشد.
واژگان کلیدی: فرهنگ سازمانی، مدیریت دانش، مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ایلام

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: كليات
1-1ﻣﻘﺪﻣﻪ
2-1- بیان مسأله
3-1- اهمیت و ضرورت تحقیق
4-1- اهداف تحقیق
5-1- سوالات تحقیق
6-1- فرضیه ها
7-1- قلمرو تحقیق
8-1- تعاريف عملياتي واژه ها ي تحقيق
فصل دوّم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مقدمه
مفهوم فرهنگ و فرهنگ سازمانی
ریشه شناسی فرهنگ
مفهوم فرهنگ
مفهوم فرهنگ سازمانی
چارچوب فرهنگ سازمانی
فضا (جو) سازمانی و تفاوت آن با فرهنگ سازمانی
تفاوت فرهنگ سازمانی و جو سازمانی با استفاده از مدل «شاین»
منشأ شکل گیری فرهنگ سازمانی
بقاء و ادامه حیات فرهنگ سازمان
عوامل عمده حفظ و بقای فرهنگ سازمانی
عوامل و اجزاء فرهنگ سازمانی
روش های تشخیص جنبه های فرهنگ سازمانی
مدیریت فرهنگ سازمان
فرآیند مدیریت فرهنگی سازمانی
فرهنگ سازمانی قوی و ضعیف
مشخصات فرهنگ قوی و ضعیف
ویژگی های فرهنگ سازمانی
معیارهای فرهنگ سازمانی
توسعه فرهنگ
انواع فرهنگ سازمانی
انواع فرهنگ سازمانی از دیدگاه کتز درویس و میلر
انواع فرهنگ سازمانی از دیدگاه کمرون
الگوهای شناخت و بررسی فرهنگ سازمانی
الگوی (AGIL) پارسونز
الگوی ویلیان اوچی
الگوی «لیت وین» و «استرینگر»
الگوی مبتنی بر هفت S شرکت مکنزی
الگوی کرت لوین
مطالعات هافستد در زمینه فرهنگ سازمانی
مطالعات لامرزهیکسن در زمینه فرهنگ سازمانی
الگوی «پیترز» و «واترمن»
الگوی استیفن رابینز
مؤلفه های فرهنگی سازمانی
مقدمه
مفهوم داده، اطلاعات و دانش
انواع دانش
چرخه دانش
جریان دانش
فرایند دانش
انواع منابع دانش سازمانی
مدیریت دانش چیست؟
تاریخچه مدیریت دانش
تعریف مدیریت دانش
روندهای موثر بر مدیریت دانش
اقتصاد متغیر جهانی
اندازه شرکت و مدیریت دانش
اهداف مدیریت دانش
اهمیت مدیریت دانش
مزایای مدیریت دانش
عوامل موثر بر موفقیت مدیریت دانش
اصول مدیریت دانش
چرخه حیات دانش
مؤلفه های مدیریت دانش
چهارچوب نظری تحقیق
پیشینه تحقیق
تحقیقات داخلی
تحقیقات خارجی
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
روش تحقیق
جامعه آماری
نمونه و روش نمونه گیری
روش نمونه گیری
ابزار گردآوری داده ها
ویژگی های فنی ابزار اندازه گیری
روش تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
مقدمه

توصیف داده ها
فراوانی و درصد متغیر سن کارکنان
فراوانی و درصد متغیر وضعیت تحصیلی کارکنان
فراوانی و درصد متغیر سابقه کار کارکنان
تحلیل داده ها
(تحلیل داده ها) سوال اول تحقیق
فراوانی و درصد وضعیت فرهنگ سازمانی در کارکنان مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) شهرستان ایلام
(تحلیل داده ها) سوال دوم تحقیق
فراوانی و درصد وضعیت مدیریت دانش در کارکنان مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) شهرستان ایلام
فرضیه اصلی: بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش رابطه وجود دارد
فرضیه فرعی شماره 1: بین حمایت مدیریت و مدیریت دانش رابطه وجود دارد
فرضیه فرعی شماره 2: بین تعلق سازمانی و مدیریت دانش رابطه وجود دارد
فرضیه فرعی شماره 3: بین خلاقیت فردی و مدیریت دانش رابطه وجود دارد
فرضیه فرعی شماره 4: بین سازش با پدیده تعارض و مدیریت دانش رابطه وجود دارد
طرح یک سوال: کدامیک از مولفه های فرهنگ سازمانی پیش بینی کننده بهتری برای مدیریت دانش در مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) شهرستان ایلام است؟
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه
یافته های پژوهش مربوط به سوال اولتحقیق
یافته های پژوهش مربوط به سوال دوم تحقیق
یافته های پژوهشی مربوط به فرضیه اصلی تحقیق
یافته های پژوهشی مربوط به فرضیه فرعی شماره 1
یافته های پژوهشی مربوط به فرضیه فرعی شماره 2
یافته های پژوهشی مربوط به فرضیه فرعی شماره 3
یافته های پژوهشی مربوط به فرضیه فرعی شماره 4
پیشنهادها
پیشنهادهای مبتنی بر یافته های تحقیق
پیشنهادها برای تحقیقات آتی
محدوديتهاي تحقيق
فهرست منابع
منابع فارسی
منابع لاتین
پیوست ها
شاخص های توصیفی پرسشنامه
توصیف نمرات سوالات (فرهنگ سازمانی)
توصیف نمرات سوالات (مدیریت دانش)
فهرست جداول
فهرست نمودار ها
فهرست شکل ها

چکیده انگلیسی

دانلود فایل

,پایان,نامه,بررسی,رابطه,بین,مؤلفه,های,فرهنگ,سازمانی,و,مدیریت,دانش,