دانلود بررسی تاثیر تفکر استراتژیک بر عملکرد بازرگانی

بررسی-تاثیر-تفکر-استراتژیک-بر-عملکرد-بازرگانی
بررسی تاثیر تفکر استراتژیک بر عملکرد بازرگانی

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc, pdf
تعداد صفحات: 107
حجم فایل: 2450
قیمت: : 75000 تومان

بخشی از متن:
چکیده:
بهبود عملکرد بازرگانی، ابزاری بسيار توانمند برای دست‌يابی به اهداف بانکها، بهره‌گيری از فرصت‌ های بازار و مواجهه‌ی اثربخش با رقبا است. در مقابل تنگناهاي برنامه ريزي استراتژيک، براي محيط کسب و کار امروز «تفکر استراتژيک» پيشنهاد شده است. تفکر استراتژيک رويکردي است که مبتني بر اصول استراتژي، تفکر واگرا و خلاقانه را براي خلق يک استراتژي ارزش آفرين توصيه مي کند.
هدف اصلی این پژوهش بررسی اثر تفکر استراتژیک بر عملکرد بازرگانی بانک صادرات طی سه ماهه دوم سال 1393» بود. در این پژوهش به بررسی تأثیر ابعاد داخلی و خارجی تفکر استراتژیک بر عملکرد بازرگانی پرداخته شده است. متغیرهای مستقل شامل ابعاد داخلی (فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی و قابلیتها و استعدادهای سازمان) و ابعاد خارجی تفکر استراتژیک (تغییرات بازار و تغییرات تکنولوژی) و متغیر عملکرد بازرگانی نیز به عنوان متغیر وابسته می باشد. جامعه آماری تحقیق، کلیه کارکنان شعب بانک صادرات استان خراسان رضوی می باشد که تعداد آنها حدود 4000 نفر می باشد. حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان تعداد 340 نفر تعیین می شود و در انتخاب نمونه ها از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده می شود. روش گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و پیمایشی و روش آماری مورد استفاده در این پژوهش روش همبستگی و رگرسیون چندگانه است.
نتایج تحقیق نشان داد فرهنگ سازمانی فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی و قابلیتها و استعدادهای سازمان و تغییرات تکنولوژی تأثیر مستقیم و معناداری با عملکرد بازرگانی دارد و متغیر تغییرات بازار تأثیر معکوس و معناداری بر تفکر استراتژیک دارد.
واژگان کلیدی: تفکر استراتژیک، فرهنگ سازمانی فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، عملکرد بازرگانی

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: کلیات
1-1)‌‌‌‌ مقدمه
1-2) بیان مساله
1-3) اهمیت موضوع
1-4) اهداف و سوالات تحقیق
1-5) فرضیه های تحقیق
1-5-1) فرضیه های اصلی
1-5-2)‌ فرضیه های فرعی
1-6) بررسی اجمالی پیشینه داخلی و خارجی
1-6-1)‌ بررسی اجمالی پیشینه داخلی تحقیق
1-6-2) بررسی اجمالی پیشینه خارجی
1-7) تعریف واژه های کلیدی
1-8) خلاصه و نحوه فصل بندی پایان نامه
فصل دوم: ادبیات موضوع
2-1) مقدمه
2-2) مبانی نظری
2-2-1) استراتژی
2-2-2) برنامه ریزی
2-2-3) برنامه ريزي استراتژيک
2-2-4) فرآیند مدیریت استراتژیک
2-2-5) تجزیه وتحلیل سیر تحول پذیری مدیریت استراتژیک
2-2-5-1) مروری بردورانهای تحول وتکامل استراتژی
2-2-5-2) عوامل موثر بر تحول در تدوین استراتژی
2-2-6) فرایند نوآوری استراتژیک
2-2-7) متدهای ترکیبی و نوین تدوین استراتژی
2-2-7-1) مدل‏های ترکیبی برنامه‏ریزی استراتژیک
2-2-7-2) مدل ترکیبی فیلیپس
2-2-7-3) مدل کارت امتیازی موزون (BSC)
2-2-7-4) روش برنامه‏ریزی بهبود عملکرد (PIP)
2-2-8) روش های جدید تدوین استراتژی
2-2-8-1) تدوین استراتژی به روش سه جانبه
2-2-8-2) مدل برایسون در تدوین استراتژی
2-2-9) تفکر استراتژیک
2-2-10) هدایت تفکر استراتژیک
2-2-11) الگوهای تفکر استراتژیک
2-2-12) تفکر استراتژیک – برنامه ریزی استراتژیک
2-2-13) عوامل درون سازمانی
2-2-14) ساختار سازمانی
2-2-15) قابلیتها و استعدادهای سازمانی
2-2-16) عوامل برون سازمانی
2-3) پیشینه داخلی
2-4) پیشینه خارجی
2-5)خلاصه فصل
فصل سوم: روش ‌شناسی تحقیق
3-1) مقدمه
3-2) سوالات تحقیق
3-3) چگونگی تدوین فرضیه ها
3-4) روش پژوهش
3-5) جامعه آماری پژوهش
3-6) روش و ابزار گردآوری داده‌ها
3-7) روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون‎‌های مورد استفاده
3-7-1) آمار توصیفی
3-7-2) آمار استنباطی
3-7-2-1) آزمون کلموگروف اسمیرونف
3-7-3) آزمون روایی و پایایی پرسشنامه
3-7-3-1) روایی یا اعتبار
3-7-3-2) پایایی یا قابلیت اعتماد
3-7-4) ضریب همبستگی پیرسون
3-7-5) آزمون رگرسیون
3-7-6) آزمون دوربین- واتسن
3-7-7) آزمون هم خطي
3-8) خلاصه فصل
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها
4-1) مقدمه
4-2) یافته‌های توصیفی متغیرهای تحقیق
4-3) آزمون نرمال بودن متغیرها
4-4) آزمون فرضیه‌ها و نتایج آن
4-4-1) آزمون فرضیه‌ی فرعی اول
4-4-2) آزمون فرضیه‌ی فرعی دوم
4-4-3) آزمون فرضیه‌ی فرعی سوم
4-4-4) فرضیه‌ی اصلی دوم
4-4-5) فرضیه‌ی فرعی اول
4-4-6) آزمون فرضیه‌ی فرعی دوم
4-4-7) آزمون رگرسیون
4-4-8) آزمون معنادار بودن رگرسیون
4-4-9) آزمون هم خطي
4-4-10) آزمون عدم خود همبستگی
4-5) خلاصه نتایج
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1) مقدمه
5-2) بحث و نتیجه‌گیری
5-3) پیشنهادها
5-4) پیشنهادهایی برای تحقیق‌های آینده
فهرست منابع
منابع فارسی
منابع لاتین
پیوستها
پرسشنامه
نتایج نرم افزاری

دانلود فایل

,بررسی,تاثیر,تفکر,استراتژیک,بر,عملکرد,بازرگانی,